"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor
 
Konferencja naukowa
   Staraniem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT), przy współpracy Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz „PKP CARGO” SA, 25 maja odbyła się I Konferencja Naukowa: Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych.
W składzie Komitetu Naukowego Konferencji znajdowali się: prof. Tomasz Nowakowski - MWSLiT, prof. Leszek Mindur - MWSLiT, prof. Kazimierz Towpik - MWSLiT, dr Janusz Zierkiewicz - MWSLiT, prof. Jan Kulczyk - Politechnika Wrocławska (PW), prof. Andrzej Surowiecki - PW, prof. Antoni Szydło - PW, prof. Lech Gładysiewicz - PW, Witold Bawor - Członek Zarządu „PKP CARGO”, dr Maciej Zathey - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dr inż. Jan Blachowski - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, prof. D. Thierry Houe - ICN Business School Nancy-Metz, Francja.
Patronat honorowy nad Konferencją sprawowali: Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski, zaś organizacją Konferencji zajmowali się Członkowie Komitetu Organizacyjnego, w składzie: Janusz Pawęska - kanclerz MWSLiT, Ewa Heimrath-Bekier - MWSLiT, Adam Banaszak - Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki „PKP CARGO” SA, Arkadiusz Pokropski - Dyrektor Biura Handlowego - Rynek Artykułów Budowlanych i Chemii „PKP CARGO” SA.
Skład poszczególnych gremiów świadczy o wadze zagadnień, które były omawiane podczas Konferencji.
   Celem Konferencji było przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw surowców skalnych od producenta do odbiorców. Te istotne z punktu gospodarczego widzenia zagadnienia były omawiane na przykładach realizacji zadań logistycznych na terenie Dolnego Śląska.
Podczas Konferencji omówiono szereg zagadnień związanych z logistyką surowców skalnych, m.in.: z podażą i popytem na surowce skalne w Polsce i na Dolnym Śląsku; z technologią transportu bliskiego, przeładunku i składowania surowca u producenta, z technologią bliskiego transportu, przeładunki i składowania u odbiorcy surowców skalnych.
Ponadto związanych z technologią transportu surowców pojazdami drogowymi, drogą wodną i koleją.
   Szczegółowo do tych zagadnień, składających się na techniczne i ekologiczne problemy logistyki surowców skalnych, odnosili się prelegenci w swoich referatach, których wygłoszono podczas dwóch Sesji osiem, zaś podczas Sesji III przedstawiciele Firm: „Kruszywa Polskie SA, PGP „Bazalt” S.A w Wilkanowie, Towarzystwa Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o.o., COLAS KRUSZYWA Sp. z o.o. w Złotoryi, dokonali prezentacji swoich firm.
   Pierwszy referat: pt. Studium wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim - implikacje dla rozwoju regionalnego wygłosił dr Maciej Zathey z Urzędu Marszałkowskiego, w którym podkreślił m.in., że choć 90 procent kopalni leży w odległości nie większej niż 4 kilometry od dróg kolejowych, to tych dróg nie wykorzystuje się optymalnie do transportu kruszyw, choć transport kruszywa samochodami przyczynia się do niszczenia dróg, a także niszczy się środowisko naturalne. Dlatego też władze województwa oczekują od zainteresowanych zwiększeniem udziału kolei w przewozie surowców skalnych, a w celu większego wykorzystania linii kolejowych do przewozu surowców skalnych należy przystąpić do rozbudowy i doposażenia istniejących oraz budowy nowych stacji ładunkowych.
   Kolejny referat pt. Organizacja wywozu kruszyw z terenu Dolnego Śląska został przedstawiony uczestnikom Konferencji przez dyrektora Dolnośląskiego Zakładu Spółki „PKP CARGO” SA – Adama Banaszaka.
Autor w swoim referacie przedstawił pakiet usług związanych z logistyką kruszyw, wśród których znajdują się: organizacja i nadzór przewozu kruszyw, składowanie kruszyw na własnych placach zlokalizowanych w pobliżu miejsc budowy, pomoc w wyborze i zakupie odpowiednich kruszyw, załatwianie formalności związanych z dostawą do wskazanego miejsca oraz monitorowanie procesu logistycznego.
Autor referatu powiedział również, że po tej samej infrastrukturze, ale dzięki przedsięwzięciom organizacyjnym, Zakład znacząco zwiększył przewóz surowców skalnych. Główne punkty załadunkowe tych surowców na terenie Dolnego Śląska są zlokalizowane w Kamieńcu Ząbkowicki, gdzie uruchamia się 16 pociągów na dobę, w Wałbrzychu, Jaworzynie Śląskiej, Legnicy i Węglińcu. Na terenie Dolnośląskiego Zakładu CARGO istnie 56 punktów załadunkowych kruszyw. Zdaniem autora referatu, logistyka kruszyw staje się specjalnością „PKP CARGO” SA.
   Następny referat pt. Transport samochodowy i kolejowy - porównanie, przedstawił Sławomir Babicz z „Lafarge Kruszywa i Beton”.
Z porównania obu środków transportu wynika, że transport samochodowy jest dla producentów surowców skalnych lepszy od transportu kolejowego, bo większe są koszty rozładunku, wynajmu placu rozładunkowego, mniejsza jest możliwość dostępu do placu rozładunkowego. Ponadto kiepski stan infrastruktury kolejowej i ryzyko zamknięć torowych powodują, że nieznany staje się termin dostawy kruszywa.
Aby ten stan zmienić należałoby uprościć strukturę potencjalnych kosztów, zadbać o elastyczność i nie robić problemu z rzeczy oczywistych; pokazać, że kolej nie musi być „ciężka”, że może być „lekka”.
S. Babicz przypomniał też, że zgodnie z celami polityki transportowej UE do roku 2050, zawartymi w Białej Księdze transportu należy dążyć, aby: Do roku 2030 nie mniej niż 30% drogowych przewozów towarów na odległości powyżej 300 km powinno się przenieść na inne środki transportu (kolej, żegluga śródlądowa), a do roku 2050 – ponad50 %. W związku z tym należy dążyć do zrównoważonego rozwoju, który nie będzie zagrażał naturze i równowadze ekologicznej, uwzględniający i środowisko, i rozwój regionów oraz bezpieczeństwo, dlatego w zakresie transportu konieczne jest promowanie transportu wodnego i kolejowego, jako alternatywy dla transportu samochodowego.
   Jan Kulczyk z Politechniki Wrocławskiej przedstawił opracowanie, pt. Problemy transportu kruszyw śródlądowym transportem wodnym, z którego wynika, że Polacy odwrócili się od transportu wodnego prawie zupełnie, bo jego udział w przewozie towarów jest śladowy i waha się w granicach od 0,1 do 0,3 procenta. Dziś w Europie najwięcej, bo aż 200 milionów ton ładunków, przewożonych jest Renem.
   Na zakończenie I Sesji, Andrzej Szeszycki z Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK we Wrocławiu przedstawił referat pt. Główne inwestycje infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska. Zaliczane są do nich głównie roboty inwestycyjne na linii E30, będącej jednym z Europejskich Korytarzy Transportowych, roboty na linii E59, a także na liniach 274 (Wrocław - Jelenia Góra) i 276 (Wrocław – Międzylesie).
   II Sesję Konferencji rozpoczął Marcin Plewa z Politechniki Wrocławskiej referatem pt. Charakterystyka i struktura wykorzystania pojazdów w transporcie kruszyw, w którym autor przekonywał zebranych, że granica opłacalności transportu samochodowego na rzecz kolejowego kształtuje się w przedziale ok. 120 - 170 km. Powyżej tej odległości opłaca się korzystać z transportu kolejowego i jest to uwarunkowane przede wszystkim: wysokością stawek dyktowanych przez określonych przewoźników, wysokością opłat drogowych, posiadaniem i kosztami eksploatacji własnych środków transportu, zaś za zastosowaniem transportu kolejowego przemawia jego energochłonność, która w przypadku wywozu kruszyw jest kilkukrotnie mniejsza niż transportu drogowego (skala realizowanych przewozów).
W przypadku transportu kolejowego jest to również uwarunkowane rodzajem wykorzystanych wagonów, odległością od bocznicy do punktu odbioru kruszywa, klas wykorzystywanych linii kolejowych, ich stanu technicznego i przepustowości (im mniejsza prędkość, tym mniejsza przepustowość).
Natomiast transport drogowy charakteryzuje się znacznie krótszym czasem dostaw materiału. Dodatkowo w przypadku zastosowania transportu kolejowego odbiorca musi posiadać przestrzeń, aby jednorazowo przyjąć ok. 1.200 – 1.600 ton kruszywa (masa jednego składu). W przypadku transportu samochodowego dostawy mogą być rozbite na ładowność jednego zestawu samowyładowczego ok. 25 ton. Zależy to od charakteru dystrybucji (istnienie centrów dystrybucji).
W konkluzji można stwierdzić, że granica opłacalności zależy również od parametrów techniczno - eksploatacyjnych wykorzystywanych pojazdów.
   Krzysztof Lewandowski z Politechniki Wrocławskiej przedstawił referat pt. Zastosowanie technologii ACTS do przewozu kruszyw drogowych z Dolnego Śląska,
Przypomnijmy: System zwany ACTS (Abroll Container Transport System) – poziomy przeładunek pojemników wymiennych. Zalety to przede wszystkim: niskie koszty zbudowania i utrzymania terminali przeładunkowych – tor postojowy o odpowiedniej długości (co najmniej 650 m według wymagań AGCT) oraz przylegający do niego plac o szerokości około 10 m, umożliwiający manewrowania pojazdami samochodowymi, pojazdy samochodowe o ładowności co najmniej 16 ton z hakowym systemem zabierakowym, standardowy pojemnik wymienny o konstrukcji dostosowanej do rodzaju przewożonego ładunku, wagon platforma z obrotowymi ramami do przewozu dwóch lub trzech pojemników wymiennych.
Niezbędnym, więc elementem wyposażenia infrastruktury przeładunkowej dla systemu ACTS na kolei jest utwardzony plac wzdłuż torów ładunkowych.
W Polsce - powiedział K. Lewandowski, udokumentowano 590 złóż kamieni łamanych i bocznych, dawniej kamieni drogowych i budowlanych, reprezentowanych przez 32 odmiany litologiczne skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Złoża koncentrują się w południowej i centralnej części kraju - na Dolnym Śląsku, w rejonie Gór Świętokrzyskich, na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej i w Karpatach. Udział Dolnego Śląska w wydobyciu kamieni łamanych i bocznych w 2007 r. wyniósł 90% wielkości produkcji w całym kraju.
Złoża kruszyw poddaje się ocenie pod względem klasyfikacji użytkowej i punktacji warunków eksploatacji. Jeden z kilkunastu czynników klasyfikacyjnych warunków eksploatacji wskazuje na łatwość dojazdu do złoża.
Dla klientów ważnym atutem są dobre połączenia kolejowe i drogowe. Dostępność komunikacyjna zakładów górniczych różnicuje zainteresowanie odbiorców kruszywami z poszczególnych złóż. Szczególnie ważna jest bliskość dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowych.
Jako korzystne wskazano bliskość dróg głównych i linii kolejowych z bocznicami przedsiębiorcy (do 5 km) i posiadanie drogi utwardzonej do wyrobiska. Jako przeciętne wskazano drogi dojazdowe
o dużym natężeniu ruchu w terenie zabudowanym, posiadanie drogi nieutwardzonej do wyrobiska od dróg głównych, jako trudne wskazano brak dojazdu od dróg głównych.
Tor ładunkowy winien umożliwić wjazd całego składu wahadła wraz lokomotywą. Analiza długości torów ładunkowych podawane w WOC-ie dostępne na stacjach kolejowych wskazuje, że najczęściej występujący przedział wartości wynosi ok. 200 metrów.
Po wyładunku i po niezbędnych próbach elementów bezpieczeństwa, hamulca, jest on gotów do jazdy.
   Katarzyna Topolska, Mariusz Topolski, i Mirosław Mróz z MWSLiT przedstawili referat pt. Wpływ wydobycia surowców skalanych na środowiska zewnętrze, w którym uszczegółowili technologiczne wytyczne prowadzenia robót strzałowych przy urabianiu złoża na kruszywo i bloki, uwzględniając zwiększenie wielkości ładunku jednostkowego z zachowaniem wyznaczonych zasięgów stref rozrzutu odłamków skalnych, drgań sejsmicznych i podmuchu od projektowanych robót strzałowych oraz podanie dopuszczalnych, bezpiecznych wielkości ładunków przewidzianych do stosowania w ZG Kopalni Granitu „Strzelin”.
Poprzez zrealizowanie celu pracy możliwe będzie określenie wpływu robót strzałowych na środowisko zewnętrzne.
   Konferencję zakończyła prezentacja firm zajmujących się wydobyciem surowców skalnych.
Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt, Kruszywa Polskie


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.