"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
Solidarność i męstwo
Przyjęta przez Sejm 9 listopada 2017 r. ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa została właśnie skierowana do Senatu. W czasopiśmie związanym ze związkiem zawodowym koniecznie trzeba wspomnieć o tej inicjatywie, odnoszącej się do tego, co dla tego związku istotne – do zasług historycznych.

Ustawa określa organizację i zadania powoływanego nią Instytutu Solidarności i Męstwa (ISiM), będącego instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, wyposażonym w osobowość prawną, z siedzibą w Warszawie, podlegającym nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Celem działalności ISiM jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Chodzi o zasłużonych w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Ustawa dziś omawiana stanowi swoiste dopełnienie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Obie instytucje – IPN i ISiM - będą bowiem skazane na bliską współpracę.
ISiM będzie prowadzić i wspierać badania naukowe, gromadzić bazy danych, księgozbiory i archiwalia, popularyzować, dokumentować i poszerzać wiedzę na tematy związane z jego przedmiotem działania. Szczególną kompetencją ISiM będzie występowanie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej o nadanie osobom, o których mowa w ust. 1, Medalu Virtus et Fraternitas (Męstwa i Solidarności) oraz zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych inicjatywy nadania Krzyża Wschodniego, o którym mowa w ustawie z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego, lub Krzyża Zachodniego, o którym mowa w ustawie z 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.
Instytut będzie także prowadził działalność wydawniczą, organizował uroczystości, konferencje, sympozja, wykłady, seminaria i dyskusje. Będzie prowadził działalność popularyzatorską, współpracował z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w swoim zakresie działania, oraz brał udział w produkcji materiałów audiowizualnych, w tym filmów o wysokim poziomie artystycznym.
Tym ostatnim sformułowaniem ustawodawca podkreślił, że nie wolno w instytucie produkować materiałów artystycznie niewyrafinowanych.
Organami Instytutu będą: Dyrektor Instytutu i Rada Pamięci. Dyrektora Instytutu powoła minister kultury na 5 lat spośród obywateli polskich, korzystających z pełni praw publicznych, niekaranych, zlustrowanych, z wyższym wykształceniem, wyróżniających się wiedzą z zakresu historii Polski i Narodu Polskiego oraz cieszących się nieposzlakowaną opinią i dających rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.
Dyrektor Instytutu nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych niedających się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu, nie może również należeć do partii politycznej, wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.
Drugi organ ISiM, Rada Pamięci, będzie organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu, w szczególności opiniującym wnioski o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas, Krzyża Wschodniego, Krzyża Zachodniego oraz innych odznaczeń, orderów lub wyróżnień. Rada Pamięci składa się z nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż jedenastu członków, powoływanych i odwoływanych przez ministra spośród osób wyróżniających się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą z zakresu historii Polski i Narodu Polskiego.
Członkowie Rady nie dostaną wynagrodzenia, ale ci z nich, którzy mają inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady, otrzymają diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach na zasadach prawa pracy.

* * *
Uchwalona z inicjatywy grupy posłów ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwie (brzmi to jak średniowieczne, rycerskie zawołanie, zgodzicie się Państwo?) jest kolejnym krokiem w budowaniu fundamentów wspólnoty narodowej w świadomości obywateli Rzeczypospolitej. Dziś wiemy, że nie sposób przecenić roli IPN w kształtowaniu świadomości młodzieży. Ciekawe, jak będzie z ISiM?
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.